Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2018, poz. 395), ustawiy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089).

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” w terminie do dnia 31 października 2018 r. w biurze Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300, w godz. 9.00 – 16.00. Otwarcie zgłoszeń i wybór oferty nastąpi w dniu 12 listopada 2018 r. w siedzibie Spółki.

 

Szczegóły w załączonym  Zaproszeniu