W związku z programem RPO WM 2014-2020 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych można wnioskować o wydanie „białego certyfikatu”.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) obowiązuje system „białych certyfikatów”. Jest to mechanizm rynkowy, mający na celu wprowadzenie zachowań proekologicznych, które będą skutkowały racjonalnym użytkowaniem energii. „Białe certyfikaty” to przyjęta nazwa świadectw efektywności energetycznej.

Świadectwo efektywności energetycznej jest przyznawane tylko dla przedsięwzięć planowanych do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego.

Niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku o wydanie „białego certyfikatu” jest audyt efektywności energetycznej, który wykaże ilość zaoszczędzonej energii końcowej w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej podlegające wydaniu „białego certyfikatu” to:

1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana:

  1. oświetlenia,
  2. urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  3. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  4. modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat:

  1. związanych z poborem energii biernej,
  2. sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  3. na transformacji,
  4. w sieciach ciepłowniczych,
  5. związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej  w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszony został w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., które można znaleźć pod linkiem: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1184/1

Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii końcowej jest większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) oraz nie przyznano na jego realizację ani premii termomodernizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ani pomocy inwestycyjnej, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających ze świadectwa stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej, planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia.

W związku z tym, iż świadectwa efektywności energetycznej wydawane są dla planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z audytu efektywności energetycznej, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy sporządzić audyt ex post, potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia.

Nie sporządza się ww. audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia, którego realizacja została zakończona, jeżeli zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

Następnie podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w terminie 45 dni od dnia zakończenia ich realizacji (art. 24 ust. 1 ustawy).

Prezes URE w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia informuje podmiot prowadzący giełdę towarową lub rynek regulowany i organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej (na dzień dzisiejszy podmiotem organizującym obrót ww. prawami majątkowymi jest Towarowa Giełda Energii S.A.) o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla podmiotu wskazanego w tym świadectwie.

Z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, powstają prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, które przysługują posiadaczowi tego konta. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, z późn. zm.) i są one zbywalne (art. 30 ust. 1 ustawy).

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 prowadzony jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wiecej informacji i szczegółów mozna znaleźć tu: Ogłoszenie o naborze