PROSPECT2030

 

 

 

Skuteczne wykorzystanie finansowania publicznego jest kluczem do zrealizowania pełnego potencjału zielonych inwestycji. Mazowiecka Agencja Energetyczna wraz z 6 Partnerami z Europy Środkowej realizuje projekt programu InterregEurope o nazwie PROSPECT 2030. W ramach projektu stworzony został film promujący jego  ideę i założenia.


Projekt koncentruje się na dobrym zarządzaniu funduszami publicznymi jako kluczowym czynniku umożliwiającym przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Interesariuszami będą mazowieckie władze publiczne. Projekt zakłada podniesienie ich wiedzy na temat pilnej potrzeby podjęcia działań łagodzących zmiany klimatu. Fundusze publiczne są po to, aby nam pomóc, ale musimy je mądrze wykorzystywać. Lepsze zrozumienie obecnej sytuacji dzięki krytycznemu spojrzeniu na to, co zostało zrobione w latach 2014–2020, będzie punktem wyjścia do uruchomienia polityk, które zwiększą efektywność funduszy publicznych planowanych po 2020 r. Celem jest utorowanie drogi stworzenia regionu zrównoważonej energii z większym udziałem odnawialnych źródeł.

Plan projektu  jest bardzo ambitny. W najbliższym czasie zakłada ewaluację wykorzystanych środków publicznych na inwestycje niskoemisyjne w latach 2014-2020. Dowiemy się, jaka była ilość dostępnych funduszy na Mazowszu i jak zostały one wykorzystane. Czy wdrożone zasady były skuteczne, czy nie? Dzięki temu w ramach projektu opracowane zostaną rekomendacje i plan działania w zakresie energetyki na następny okres finansowania 2021-2027. Podkreślą one kluczowe technologie, które są bardziej obiecujące i strategiczne dla przyszłych inwestycji oraz  określą konkretne cele.

Oprócz tego w czasie projektu konsorcjum wraz z interesariuszami będzie współpracować podczas warsztatów i seminariów internetowych, dzieląc się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, gromadząc również doświadczenia i wiedzę spoza partnerstwa. Tematyka warsztatów to m.in.  modele planowania energetycznego, metody oceny scenariuszy energetycznych, mechanizmy finansowe i wykorzystanie środków publicznych.

Finalnie projekt zwiększy zdolność województwa mazowieckiego w wykorzystywaniu funduszy publicznych w bardziej zdecentralizowany i efektywny sposób, będzie promować gospodarkę niskoemisyjną oraz określi skuteczne scenariusz regionalnego rozwoju niskoemisyjnego do 2030 r.